Polityka prywatności

1. Polityka zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym podstawy prawne ich przetwarzania, cele oraz zakres przetwarzanych danych osobowych, a także prawa osób, których dane dotyczą.

2. Poza informacjami wskazanymi w pkt. powyżej, Polityka zawiera również informacje w zakresie stosowania w ramach Serwisu plików Cookies.

Wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na rzecz Sentio Gabinet Psychologiczny Kinga Bujna.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.psychologsentio.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych i administratorem strony internetowej www.psychologsentio.pl (zwanej dalej „Serwisem”) jest Sentio Gabinet Psychologiczny Kinga Bujna prowadząca gabinet psychologiczny w następującej siedzibie: ul. Dmowskiego 111a/2, Poznań, posługująca się nr NIP 777 303 16 50 (dalej jako „Administrator”).

W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym dotyczących dostępu do własnych danych osobowych, ich korekty czy usunięcia, proszę kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: psychologsentio@gmail.com

ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisu www.psychologsentio.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się klientów/ klientki na wizyty, szkolenia i warsztaty psychologiczne – telefonicznie pod numerem telefonu 883 562 391; za pomocą

formularza kontaktowego na stronie Serwisu; za pomocą systemu rezerwacji wizyt w portalu twojpsycholog.pl

Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, treść wiadomości, w niektórych przypadkach również adres e-mail.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sentio Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu usług psychologicznych dla użytkownika jako klienta/ klientki: konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej; przeprowadzeniu szkolenia/ zajęć warsztatowych; także ewentualnego wydania zaświadczenia nt. uczestnictwa w sesjach.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego terminów spotkań w związku z realizowanymi usługami psychologicznymi.

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Pani/ Pana dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Pani/Pana dane i informacje uzyskane w wyniku realizowanej usługi psychologicznej mogą być przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzenia diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego wydania zaświadczenia na prośbę klienta/klientki.

W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii przez komunikator internetowy Skype/Zoom Sentio Gabinet Pomocy Psychologicznej Kinga Bujna zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni internetowej.

TAJEMNICA ZAWODOWA

Pani/ Pana dane osobowe oraz inne uzyskane podczas realizacji usługi psychologicznej są objęte tajemnicą zawodową psychologa z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku zachowania poufności przez prokuratora/sąd bądź w wyniku pozyskania informacji, że życie Klienta/Klientki lub innych osób będzie zagrożone.

SUPERWiZJA

W sytuacji superwizji – czyli podczas procesu w którym z superwizorem konsultowane są procesy realizacji psychoterapii – informacje dotyczące Klienta/Klientki przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest anonimowość).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta/Klientki dokonujących rezerwacji poza systemem rezerwacji platformy twojpsycholog.pl mogą zostać wprowadzone ręcznie przez Administratora do Kalendarza wizyt platformy (zabezpieczonej hasłem z dostępem tylko dla Administratora).

Dane osobowe, finansowe i gospodarcze Klienta/ Klientki korzystających z usług Gabinetu Psychologicznego Sentio Kinga Bujna są udostępniane firmie księgowej na mocy zawartej umowy przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasad poufności w celu wystawiania faktur imiennych, prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pani/Pana dane nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/ Pana żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług Sentio Gabinet Psychologiczny Kinga Bujna.

Wszystkie materiały, informacje, które mogą być uzyskane podczas świadczenia usług psychologicznych i są przetwarzane ręcznie podlegają anonimizacji – są chronione w zamykanej na klucz biurowy szafce. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w komputerze wykorzystywanym wyłącznie przez Administratora i zabezpieczonym hasłem.

Dokumentacja księgowa jest przechowywana przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione; po upływie tego terminu, faktura jest niszczona a dane osobowe usunięte ze zbioru.

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. Ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: z wykorzystaniem adresu email: psychologsentio@gmail.com ; pisemnie – pismo doręczone pocztą tradycyjną – Sentio Gabinet Psychologiczny Kinga Bujna, Noblistów 6a/5, 62-090 Rokietnica.

PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że: przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu. Ograniczenie

stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki

PROWADZENIE PROFILU ADMINISTRATORA NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH FACEBOOK ORAZ INSTAGRAM ORAZ ICH OBSŁUGA

Jeżeli obserwuje Pan/Pani profile Administratora w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram) lub wchodzi w interakcję z publikowanymi przez nas treściami w mediach społecznościowych, w naturalny sposób uzyskujemy dostęp do danych osobowych, które upublicznia Pan/Pani we własnym profilu społecznościowym, tj.: nazwa profilu, dane, które umieścił Pan/ Pani na swoim profilu jako publiczne. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z naszych profili w portalach społecznościowych.

Cele przetwarzania danych:

 prowadzenie profili społecznościowych Administratora na portalach społecznościowych: Facebook oraz Instagram oraz korzystanie przez Panią/Pana z tych profili – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze danego serwisu społecznościowego.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia skutecznego sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Strona posiada wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe (Facebook, Instagram).

Jeżeli nie chce Pan/Pani, aby serwisy społecznościowe przyporządkowały Pani/Pana dane zbierane w trakcie wizyty na Stronie, przed odwiedzeniem jej trzeba wylogować się z danego serwisu.

Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do aplikacji społecznościowych przez Użytkownika mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników oraz dostawców danej aplikacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzanych przez Użytkowników do aplikacji społecznościowych, również na profilach Administratora dostępnych w tych aplikacjach.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 02.09.2023 roku.